Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Uchwała XXXIV/211/22 Rady gminy Regnów z dnia 19 sierpnia 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckieo

Metryka

 • opublikował: Marzena Słomka
  data publikacji: 2022-08-19 14:21
 • zmodyfikował: Marzena Słomka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 14:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą-Podskarbice Szlacheckie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIII/144/21 Rady Gminy Regnów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie wraz z prognozą wpływu na środowisko, w dniach od 3.06.2022 r. do 4.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Regnów w godzinach urzędowania oraz o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Regnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie o godz. 1000. Dyskusja publiczna oraz wyłożenie projektu planu odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Wszelkich uczestników dyskusji proszę o poszanowanie ograniczeń wynikających z tego faktu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regnów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2022 r (włącznie). Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Regnów, 96-232 Regnów oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ugregnow@pro.onet.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Regnów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Regnów do rozstrzygnięcia.

Uchwała Nr XXXI/192/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słomka
  data wytworzenia: 2022-04-06
 • opublikował: Marzena Słomka
  data publikacji: 2022-04-06 10:04
 • zmodyfikował: Marzena Słomka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 10:13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regnów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą- Podskarbice Szlacheckie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIII/144/21 Rady Gminy Regnów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu Podskarbice Szlacheckie wraz z prognozą wpływu na środowisko, w dniach od 21.01.2022 r. do 20.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Regnów w godzinach urzędowania oraz o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Regnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie o godz. 1000. Dyskusja publiczna oraz wyłożenie projektu planu odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Wszelkich uczestników dyskusji proszę o poszanowanie ograniczeń wynikających z tego faktu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regnów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2022 r (włącznie). Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Regnów, 96-232 Regnów oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ugregnow@pro.onet.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Regnów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Regnów do rozstrzygnięcia.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słomka
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2022-01-14 13:54
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 14:09

Ogłoszenia Wójta Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-09 08:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-09 08:33

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-19 09:20

Informacje o wszczęciu postępowania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-15 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-19 14:55:50