Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone
podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów
gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji
dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania
tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy
samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego
Biuletynu Informacji Publicznej.


Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres
publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-05-14 17:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-12 13:21
Założenia
Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej
bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na
stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu
(www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów
poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.


Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i
sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez
stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy
nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych
danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie
potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu
lub instytucji


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-05-14 17:25
Zakres publikowanych informacji

Podmiotowy serwis Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:1) logo (znak graficzny) Biuletynu,2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,3) instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,4) menu przedmiotowe,5) informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na
podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany
te obowiązują,7) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych
będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu,
a nie udostępnionych w Biuletynie,8) moduł wyszukujący.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty
wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in.
następujące informacje publiczne o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji
zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach
realizacji tych zadań,2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie
działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich
funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów,
majątku, którym dysponują,3) zasadach funkcjonowania podmiotów,

trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich
działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach
stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i
załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i
archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich
zawartych,4) danych publicznych, w tym:

treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych
zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy
publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych
wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,5) majątku publicznym, w tym o:

majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach
majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek
samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych
oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas
chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-05-14 17:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-12 13:30
Terminy

Ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Tylko
publikacje informacji dotyczących majątku publicznego należy rozpocząć
nie później niż w terminie 36 miesięcy. Natomiast informacje dotyczące
polityki wewnętrznej i zagranicznej, stanu przyjmowanych spraw i
kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz dokumentacji kontroli
należy rozpocząć nie później niż w terminie 24 miesięcy. Pozostałe
informacje wymienione w art. 6 ustawy należy praktycznie publikować już
dzisiaj, a ich skompletowanie zakończyć nie później niż w terminie 18
miesięcy (zatem do 01.07.2003r.).


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-05-14 17:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-12 11:25:46