Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Rejestracja przedpoborowych

Podstawa prawna:

 • ustawa
  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.).

Obowiązkowi
zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni,
którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat, a także mężczyźni,
którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Przedpoborowy
zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód
osobisty, a jeżeli nie ukończył on 18 roku życia - tymczasowy dowód
osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do
rejestracji (orzeczony stopień niepełnosprawności) może ten obowiązek
spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

Komisja poborowa

Mężczyźni,
którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia (poborowi),
obowiązani są stawić się do poboru w określonym terminie i miejscu.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (w przypadku niepełnoletniego ochotnika - tymczasowy dowód osobisty),
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
 • w
  przypadku niepełnoletniego ochotnika - oświadczenie rodziców o nie
  zgłaszaniu sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej,
 • aktualną
  fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty
  stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki, potwierdzenie
  zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Odroczenia

Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na:

 • wybór na posła,
 • senatora,
 • kandydowanie do Sejmu,
 • Senatu,
 • organów samorządu terytorialnego,
 • konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • pobieranie nauki,
 • stan zdrowia.

Zasiłki dla żołnierzy (rodzin żołnierzy)

Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Ubiegać
się o zwolnienie żołnierza ze służby wojskowej ze względu na
konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
może:

 • żołnierz,
 • uprawniony członek rodziny.

Postępowanie w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Prezydent
Miasta decyzją administracyjną orzeka o sprawowaniu przez żołnierza
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym,
który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za
całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Wymagane dokumenty i informacje:

 • dokładne dane składającego wniosek oraz członka rodziny pozostającego pod opieką żołnierza wraz z uzasadnieniem,
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej członka rodziny żołnierza,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia członka rodziny żołnierza,
 • prawomocne orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki,
 • potwierdzenie odbywania przez żołnierza służby wojskowej.

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

Postępowanie w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy.

Świadczenie
pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku
pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności
gospodarczej, który mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywania
ćwiczeń wojskowych ustala i wypłaca Burmistrz na udokumentowany wniosek
uprawnionego żołnierza rezerwy. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o spełnieniu obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych, określające dokładny czas ćwiczeń,
 • zaświadczenie o utraconym dziennym wynagrodzeniu lub dochodzie.

Pokrywanie opłat i należności mieszkaniowych

O
pokrywanie opłat i należności mieszkaniowych ubiegać się ma prawo:
żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny, małżonka żołnierza, żołnierz samotny. Postępowanie w sprawie
pokrywania opłat i należności mieszkaniowych Burmistrz, na wniosek
uprawnionej osoby, pokrywa opłaty i należności mieszkaniowe, po
uprzednim przyznaniu tych należności decyzją administracyjną. Do
wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
 • stwierdzające,
  że wnioskodawca lub jego małżonek jest najemcą bądź właścicielem lokalu
  mieszkalnego albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny,oraz
  określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku
  bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • zaświadczenie
  właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbywanie
  przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej oraz podające okres, na
  jaki został on powołany do tej służby,
 • oświadczenie wnioskodawcy, stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania.

Uznawanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Ubiegać się o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może:

 • żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową,
 • uprawniony członek rodziny.

Postępowanie
w sprawie uznawania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
członków rodziny Prezydent Miasta decyzją administracyjną uznaje
żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową - na jego wniosek lub
uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
członków rodziny. Wniosek musi zawierać następujące informacje i
dokumenty:

 • dokładne dane składającego wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • zaświadczenie potwierdzające odbywanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej,
 • dokładne dane osób pozostających na utrzymaniu żołnierza,
 • zaświadczenia o dochodach członków rodziny żołnierza,
 • zaświadczenie o dochodach żołnierza przed powołaniem do odbycia służby wojskowej,
 • odpis skrócony aktu zawarcia związku małżeńskiego,
 • udokumentowanie pozostawania członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym z żołnierzem przed jego powołaniem do służby.

Sprawy dotyczące zagadnień wojskowych nie podlegają opłacie skarbowej.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-21 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 09:51:42