Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-10-15 09:10

Klauzula informacyjna ogólna o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Regnów 95, 96 - 232 Regnów, tel./fax (046) 813 - 16 – 63, email: gopsregnow@poczta.onet.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c. i e RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in.:

- pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm),

- świadczeń rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.),

- świadczeń wychowawczych (t.j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.),

- pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.),

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.),

- Karty Dużej Rodziny(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.),

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1390),

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

- ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekuna (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.),

- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.  z 2017 poz. 1938),

- wspierania kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- pracownicy w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora,

- organy i podmioty publiczne obowiązane na podstawie przepisów prawa do ich udostępnienia Administratorowi, m.in.. sądy, Policja, ZUS, KRUS, komornik, ośrodki pomocy społecznej, SKO,

- podmioty przetwarzające dane osobowe w celu realizacji zadań m.in. bank, instytucje pocztowe, placówki oświatowe, firmy informatyczne,

- inne strony postępowania, ich pełnomocnicy oraz przedstawiciele(jeśli w dane sprawie występują), uprawnienia na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W większości przypadków podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne np. do przyznania świadczenia.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego .

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jednak nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania..

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-12 09:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-05 16:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 09:11:59