Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
WÓJT GMINY REGNÓW


Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, zm. z 2004r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210 poz. 2135, zm. z 2005r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104) oraz Uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Regnów z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008r.

O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

 1. Konkurs adresowany jest do:
  • Organizacji pozarządowych,
  • Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
 2. Rodzaje zleconych zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa   sportowego w dziedzinie piłki nożnej,
  • zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla klubów sportowych,
  • utrzymanie obiektów sportowych w tym prace gospodarcze przy obiekcie,
  • organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych,
 3. Zadanie publiczne: rehabilitacja i zajęcia korekcyjne dla dzieci z terenu gminy Regnów
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. – 6500 zł.
 4. Zasady przyznawania dotacji
  • Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.
  • Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 5. Termin składania ofert
  • oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu    stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005roku pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008,”w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie 96-232 Regnów w terminie do 04 lutego  2008r. do godz. 9:00
  • nie przewiduje się uzupełniania ofert.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert
  • otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2008 r. o godz. 9:30 w świetlicy Urzędu Gminy w Regnowie, natomiast rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 lutego 2008 r
  • tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm)
  • wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa
  • o o wyborze realizatora zadania podmioty zostaną powiadomione pisemnie
 7. Informacje dodatkowe
  • Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Regnowie pokój nr 5.
  • Wójt Gminy Regnów zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne podległe Gminie Regnów lub przez nią nadzorowane.
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. – 15 000 zł.
  • termin realizacji zadania - 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Cheba
  data wytworzenia: 2008-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 18:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-21 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-30 15:30:56