Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Wybory ławników kadencja 2012-2015


 
 Informacja
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników
do sądów powszechnych na  kadencję  2012-2015
 
Wójt Gminy Regnów informuje, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych w roku 2007. W związku z tym Rada Gminy Regnów dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
Stosownie do zmiany ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. Nr 109, poz. 627) – nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, będzie się odbywał na nowych, opisanych poniżej zasadach i rozpocznie się po  14 czerwca br. (tj. po wejściu w życie przywołanej wyżej ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, określających wzór karty zgłoszenia):
 
Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać radom gmin:
·         prezesi właściwych sądów, 
·         stowarzyszenia, 
·                                 inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
·                                 co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Ławnikiem  może być osoba, która:
·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
·         jest nieskazitelnego charakteru,
·         ukończyła 30 lat,
·                                 jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w  miejscu kandydowania co       najmniej od roku,
·         nie przekroczyła 70 lat,
·         jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
·         posiada co najmniej wykształcenie średnie,
·                                 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba  wykazująca  się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
 
Ławnikami  nie mogą być :
·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
·                                 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
·                                 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
·         adwokaci i aplikanci adwokaccy,
·         radcy prawni i aplikanci radcowscy,
·         duchowni,
·         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
·         funkcjonariusze Służby Więziennej,
·         radni gminy, powiatu i województwa,
·         nie może być  ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
 
Zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór zostanie opublikowany po 14 czerwca br. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) i na BIP-ie Urzędu Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl). Druk karty będzie można także uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu  Gminy Regnów (pokój nr 2). 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty:
·                                 informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia),  
·                                 oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia),  
·                                 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia),  
·                                 zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia),
·                                 2 zdjęcia  zgodnie z wymogami stosownym przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
GDY KANDYDATA NA ŁAWNIKA ZGŁASZA CO NAJMNIEJ 50 OBYWATELI:
·                                 do zgłoszenia  dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. 
 
GDY KANDYDATA NA ŁAWNIKA ZGŁASZA STOWARZYSZENIE, ZWIĄZEK ZAWODOWY LUB ORGANIZACJA:
·                                 do zgłoszenia  dołącza się  aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (odpis z KRS-u nie może być opatrzony datą  wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
·                                 zgłoszenia dokonuje organ podmiotu zgłaszającego uprawniony do bieżącego kierowania jego działalnością (np. zarząd).
 
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Termin zgłaszania  kandydatów na ławników upływa  30 czerwca 2011r. Karty zgłoszenia wraz z dokumentami, będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów w godz. 7.30-15.30.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminie oraz takie, które nie spełniają  wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
 
Wyboru ławników w liczbie 4 osób, (tj. 2 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i 2 ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej), dokona Rada Gminy Regnów najpóźniej do końca października br. 
 
Bieżące informacje dotyczące wyboru ławników będą zamieszczane na BIP-ie Urzędu Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl), można je także uzyskać pod nr tel: 46/813-16-23 (Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych).

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-06-10 12:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-15 12:31:45