Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Zaproszenie na debatę o raporcie o stanie gminy Regnów za 2021 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów!

Uprzejmie informuję, że raport o stanie Gminy Regnów za 2021 rok został opracowany i udostępniony w dniu 31 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy.

Na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku Rada Gminy Regnów rozpatrzy raport o stanie gminy Regnów za 2021 rok oraz odbędzie się debata nad tym raportem. W debacie, oprócz radnych, mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Regnów (maksymalnie 15 osób), na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559)*. Po zakończeniu debaty Rada Gminy Regnów przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie muszą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy (wzór zgłoszenia w załączeniu). Do zgłoszenia załącza się listę co najmniej 20 osób udzielających poparcia mieszkańcowi chcącemu wziąć udział w debacie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Regnów w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

 

                                                                                         Wójt Gminy Regnów

                                                                                              Mariusz Cheba

 

Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym dot. Raportu o stanie gminy

Art.  28aa.  [Raport o stanie jst]
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Judyta Szydłowska
    data wytworzenia: 2022-05-31
  • opublikował: Judyta Szydłowska
    data publikacji: 2022-05-31 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-31 09:41:53